top of page

Säännöt

Säännöt

1§ 

Yhdistyksen nimenä on Hämeen Mokia ry, ja kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 

2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on kristinuskon periaatteita noudattaen ja Jumalan Sanan perustuksella toimia aineellisen, henkisen ja hengellisen hädän poistamiseksi kärsivien ihmisten; kuten syrjäytyneiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten ja vammaisten parissa.

3§ 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa Jumalan Sanan julistustoimintaa. Yhdistys tekee vapaaehtoisvoimin toteutettua huoltotyötä em. ryhmien parissa. Yhdistys ylläpitää voittoa tavoittelematta em. ryhmille tarkoitettua hoitokotia ja tukiasuntoja, sekä terveydellistä, henkistä ja hengellistä kuntoutumista. Yhdistys järjestää tähän liittyvää koulutus-, neuvonta- ja tutkimustyötä sekä nuorisolle suunnattuja kerhoja, leirejä ja muuta vastavaa toimintaa.

Yhdistys ylläpitää myös neuvonta-asemaa, jossa järjestetään kokouksia, keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia.

4§ 

Yhdistys vastaanottaa toimintansa tukemiseksi testamentteja, lahjoituksia ja julkisia avustuksia. Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, harjoittaa kioskikauppa, julkaisutonmittaa ja pitää kirpputoreja sekä yhdessä toimipisteessäravintola- ja hotelliliikettä asiamukaiset luvat saatuaan. Yhdistys hakee projektirahoituksia toiminnan kehittämiseksi. Yhdistyksen toiminta ei kuitenkaan tarkoita voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimista siihen osallistuville, eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

5§ 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä seurakunta tai muu kristillinen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistys pitää jäsenluetteloa, johon merkitään jäsentä koskevat tarpeelliset tiedot.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä yhdistyksestä erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien, taikka jos hän on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittaa yhdistystä tai sen päämäärän toteutumista.

Yhdistyksen jäsenmaksun, sekä varsinaisten että kannattavien jäsenten osalta, päättää yhdistyksen syyskokous.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

Esitellään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto;
vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä kaudelta;
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan lausunto ehkä antavat aiheen;
käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.
Yhdistyksen syyskokous pidetään viimeistään marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä kaksi varajäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi:
päätetään jäsenmaksujen suuruudesta;
vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavaan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä. Tilintarkastajan tulee olla esteetön ja tehtäviinsä kykenevää, sekä on hyväksytty tilimies (HTM);
muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti vaatii.

10§

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen syyskokouksen määräämässä lehdessä julkaistavalla, tai yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päiväännen kokousta lähetetyillä kokouskutsuilla.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

Muut tiedonannot toimitetaan yhdistyksen jäsenille kirjeitse postin välityksellä.

11§ 

Yhdistyksen kokouksilla on jokaisella varsinaisella jäsenellä valtuuttamansa edustajan välityksellä yksi (1) ääni.

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset joka kerta erikseen valitun puheenjohtajanjohdolla ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli säännöksissä ei ole toisin mainittu. Äänten jakautuessa tasan tulee tällöin päätökseksi se mielipide, jonka on puheenjohtaja äänestänyt.

Vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

12§

Pöytäkirjaa pitää yhdistyksen kokouksissa sitä varten valittu sihteeri.

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, sekä tarkistaa kaksi sitä varten valittua kokousedustajaa.

13§

Yhdistyksen taloutta ja asioita hoitaa sekä edustaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kolme (3) varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Varajäseniä valitaan kaksi yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kun yhdistyksen asiat vaativat ja on päätösvaltainen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet muista jäsenistä ollessa saapuvilla. Hallituksen kokous voidaan pitää sähköisesti kaikkien hallituksen jäsenten siihen suostuessa.

Hallituksen kokouksen pöytäkirjat tarkastaa kaksi tehtävään valittua hallituksen jäsentä. Yhdistyksen kokouksessa tai hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelua varten hallitus voi asettaa työvaliokunnan, jakautua jaostoihin tai asettaa tilapäisiä toimikuntia

Yhdistyksen alaisten laitosten taloutta ja asioita hoitamaan voidaan asettaa hallituksen valvonnan alaisia johtokuntia, joiden kokoonpanosta päättää yhdistyksen kokous.

14§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai hallituksen siihen määräämä yhdistyksen toimihenkilö yksin.

15§

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat oikeutetut yhdistyksen asioissa toimiessaan saamaan enintään samansuuruisen kokouspalkkion, joka maksetaan valtion komiteain puheenjohtajalle ja jäsenille.

16§

Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit, vuosikertomus ja muut toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle helmikuun 28. päivään mennessä.

Tilintarkastajan on suoritettava tehtävänsä ja annettava kertomuksensa ennen maaliskuun loppuun mennessä.

17§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

18§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat sitten kun velat on maksettu, käytettävä näiden sääntöjen 2. pykälän määräämän tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

19§ 

Muuten noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

bottom of page